Horton Plaza

route in Downtown, San Diego

Address: San Diego