My Gyro

restaurant in Pelham Islands, Stratford

Phone: (203) 873-0831

Address: 1030 Stratford Ave