Shabu Shabu World

restaurant in Parkview, San Diego

Phone: (858) 715-1188

Website: shabuworld.net

Address: 3904 Convoy St Ste 117