Yummy Yummy Chinese Food

restaurant in Pelham Islands, Stratford

Phone: (203) 367-1111

Address: 2061 Boston Ave